Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2016 roku, sygn. akt X GU 1468/16 ogłosił upadłość Professional Quality Education spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefosławiu, ul. Normandii 1c, Józefosław, 05-509 Piaseczno (KRS: 0000455113).

Sąd uznał postępowanie upadłościowe Professional Quality Education spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku.

Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Marcina Krawczyka a także syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146).

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego-Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A, sygn. akt X GUp 834/16.